യാത്രാമൊഴി

വാടിയപൂവിനെ പ്രണയിച്ചൊരാ
പൂമ്പാറ്റ തൻ ഹൃദയത്തിലെന്നും
വാനോളമായിരുന്ന സ്നേഹത്തെയിന്നാ
പൂവൽചിത്തം തിരസ്കരിച്ചു.
“ പോക നീ, പ്രിയേ, എന്നെ വിട്ടു,
പോക്കുവെയിൽനേരം ഞാൻ യാത്രയാകും.
അധരങ്ങളിലില്ലിനി ചൊരിയുവാനാ
മധുരമാം ചുംബന തേൻകണങ്ങൾ.
അധുരമാം ഹൃദയത്തിലിന്നു സ്മരണകൾ
അധികമായി അധികമായി പേറുന്നു ഞാൻ.
അമ്മ തൻ മടിത്തട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നു ഞാനിന്നു
മാമകയാത്രയിൽ കൂട്ടുവാനാവില്ല നിന്നെയും.
ഉണരുവാനാകാത്തയാ ഉറക്കത്തിൽ, ഓമനേ
പുണരുവാനുണ്ടെനിക്കു നം ചുംബനത്തിൻ ഓർമ്മകൾ.
ഒടുവിലാ മണ്ണിൽ ലയിച്ചീടുമ്പോഴും, സഖീ
ഒടുങ്ങില്ലയീ പ്രണയത്തിൻ കനലുകളെന്നുള്ളിൽ.
പോക നീ പ്രിയേ, എന്നെ വിട്ടു,
പോക്കുവെയിൽനേരം വന്നു ഇതാ……..”

8 thoughts on “യാത്രാമൊഴി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s